ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ

ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ, ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀ, ਜਨਮਦਿਨ/ਸਾਲਗਿਰਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ : maloutlive@gmail.com ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਟਸਅੱਪ : 9256152107, 9700152107 ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ

ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ 9256152107 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 9256152107 ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਟਸਅੱਪ ਕਰ ਦਿਓ

Back to top button