Interesting Facts

ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button