Interesting Facts

ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਛਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ 30 ਵਾਰ ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button